โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์/เอกลักษณ์

วันที่ 06 ธ.ค. 2566
1.วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างปัญญา  ใช้ชีวิตพอเพียงตามวิถีไทย  มุ่งมั่นสู่ความเป็นสากล

2.ปรัชญา “สอนดี เรียนดี มีน้ำใจ”

 
3.คติพจน์
“สิกขา กาโม ภวํโหติ”
               ผู้ใฝ่การศึกษาย่อมเป็นผู้เจริญ

4.สีประจำโรงเรียน
สีเทา – แสด
สีเทา หมายถึง สติปัญญา
สีแสด หมายถึง ความสดชื่น

5.อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน

6.เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
อนุบาล : การจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
ประถม : ลายมือแบบทุ่งมหาเมฆโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 022873250 โทรสาร 022873240 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th