โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ผู้บริหารและหัวหน้างาน

วันที่ 20 พ.ย. 2561


นางสุดารัตน์ พลแพงพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

    
        นางชนกพร  แพชนะ          
    หัวหน้าวิชาการ      
     
นางสาวรัชนี    ศรีสุวัจรีย์
หัวหน้างบประมาณและการเงิน  

    
 นางวาลี  จารุพงศ์
    หัวหน้างานบุคคล  
  
นายชาญศิลป์    รัตนเทพี
หัวหน้างานทั่วไป

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ที่อยู่ เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 022861748 โทรสาร 022873240 อีเมล์ : tungmahamek11@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th