โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 29 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 199
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฏาคม ของทุกปี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสุดารัตน์ พลแพงพา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมหาเมฆเป็นประธานในพิธี

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือท่าชัย จังหวัดนครนายก โดยมี นางสุดารัตน์ พลแพงพา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ เป็นประธานเปิดค่ายฯ
วันที่ 31 มกราคม 2560 ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน "หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน บูรณาการสู่ทักษะศตวรรษที่ 21" ที่โรงเรียนนนทรีวิทยา เด็กชายพรมงคล ตันนิกร นักเรียนชั้นป.6/1 ได้รางวัลชนะเลิศ (83/100คะแนน) เด็กชายวริทธิ์พน ศิริปริญญานันท์ นักเรียนชั้นป.6/2 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (76/100 คะแนน)
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆได้จัดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมี นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท และนางยุพาวรรณ ลินิฐฎา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นวิทยากร และนางสุดารัตน์ พลแพงพา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุม ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ที่อยู่ เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 022861748 โทรสาร 022873240 อีเมล์ : tungmahamek11@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th