โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด วันที่ 27-30 พ.ย. 2560 ณ ค่ายวชิราวุธ จ. ชลบุรี

วันที่ 30 พ.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 42
นักเรียน ชั้นประถมศึกษา ทำกิจกรรม ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด วันที่ 27-30 พ.ย. 2560 ณ ค่ายวชิราวุธ จ. ชลบุรี